Disclaimer voor www.drozzyshondenshop.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.drozzyshondenshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Drozzy’s hondenshop. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drozzy’s hondenshop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Drozzy’s hondenshop.

Geen garantie op juistheid
Drozzy’s hondenshop aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie uit deze site of door het gebruik van informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Drozzy’s hondenshop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Drozzy’s hondenshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.drozzyshondenshop.nl op deze pagina.